soi cầu 88

Dàn Đề 36 Số Nuôi Khung 3 Ngày


Dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày là trong những cách chơi nuôi đề một cách hiểu quả nhất, được nhiều người chơi lô đề miền bắc lưa chọn để nuôi khung 3 ngày hiểu quả. Dàn đề 36 số sẻ mang lại chó bạn cách chơi hiểu quả năng suất cho tất cả anh em chơi lô đề miền bắc, như những anh em mới chơi và anh em chơi lâu năm. Thế nhưng để làm thế nào đẻ chơi hiểu quả nhất thì không ai làm được. Bài viết dưới đây soi cầu 88 sẻ giúp người chơi hiểu rõ hơn về cách chơi dàn đề 36 số miền bắc chính xác nhé.

dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày

Xem Thêm :

+ Dàn Đề 50 Số Nuôi Khung 3 Ngày

+ Dàn Đề 60 Số Nuôi Khung 2 Ngày

+ Soi Cầu Dàn Đề 10 Số Miền Bắc Miễn Phí

Bảng Thống Kê Dàn Đề 36 Số Nuôi Khung 3 Ngày

Ngày 14/07/2023-16/07/2023 :Dàn đề 36 số : Chờ Kết Quả
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96
Ngày 11/07/2023-13/07/2023 :Dàn đề 36 số : trượt
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
90 91 92 93 94 95 96
Ngày 08/07/2023-10/07/2023 :Dàn đề 36 số : trượt
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
60 61 62 63 64 65 66
Ngày 05/07/2023-07/07/2023 :Dàn đề 36 số : trượt
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
Ngày 04/07/2023-06/07/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 83 ngày 1
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66
Ngày 02/07/2023-04/07/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 94 ngày 2
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
90 91 92 93 94 95 96
Ngày 01/07/2023-03/07/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 46 ngày 1
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
90 91 92 93 94 95 96
Ngày 30/06/2023-02/07/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 51 ngày 1
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
Ngày 29/06/2023-01/07/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 20 ngày 1
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
Ngày 26/06/2023-28/06/2023 :Dàn đề 36 số : trượt
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
10 11 12 13 14 15 16
Ngày 25/06/2023-27/06/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 34 ngày 1
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66
Ngày 23/06/2023-25/06/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 70 ngày 2
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
70 71 72 73 74 75 76
Ngày 19/06/2023-22/06/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 67 ngày 3
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76
Ngày 18/06/2023-20/06/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 51 ngày 1
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
70 71 72 73 74 75 76
Ngày 17/06/2023-19/06/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 61 ngày 1
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66
Ngày 15/06/2023-17/06/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 30 ngày 2
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
60 61 62 63 64 65 66
Ngày 14/06/2023-16/06/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 54 ngày 1
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96
Ngày 13/06/2023-15/06/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 61 ngày 1
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
60 61 62 63 64 65 66
Ngày 12/06/2023-14/06/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 42 ngày 1
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
40 41 42 43 44 45 46
Ngày 11/06/2023-13/06/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 60 ngày 1
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96
Ngày 10/06/2023-12/06/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 36 ngày 1
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
Ngày 09/06/2023-11/06/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 88 ngày 1
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96
Ngày 08/06/2023-10/06/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 37 ngày 1
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
90 91 92 93 94 95 96
Ngày 06/06/2023-08/06/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 57 ngày 2
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
70 71 72 73 74 75 76
Ngày 04/06/2023-06/06/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 81 ngày 2
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
80 81 82 83 84 85 86
Ngày 01/06/2023-03/06/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 70 ngày 3
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
50 51 52 53 54 55 56
Ngày 29/05/2023-31/05/2023 :Dàn đề 36 số : trượt
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46
Ngày 28/05/2023-30/05/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 59 ngày 1
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
70 71 72 73 74 75 76
Ngày 27/05/2023-29/05/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 37 ngày 1
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
Ngày 24/05/2023-26/05/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 91 ngày 3
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96
Ngày 22/05/2023-25/05/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 72 ngày 2
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
80 81 82 83 84 85 86
Ngày 20/05/2023-22/05/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 97 ngày 2
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
80 81 82 83 84 85 86
Ngày 17/05/2023-19/05/2023 :Dàn đề 36 số : trượt
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
80 81 82 83 84 85 86
Ngày 15/05/2023-17/05/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 31 ngày 2
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
80 81 82 83 84 85 86
Ngày 14/05/2023-16/05/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 53 ngày 1
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
80 81 82 83 84 85 86
Ngày 11/05/2023-13/05/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 49 ngày 3
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
10 11 12 13 14 15 16
Ngày 10/05/2023-12/05/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 96 ngày 1
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
90 91 92 93 94 95 96
Ngày 06/05/2023-08/05/2023 :Dàn đề 36 số : trượt
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
70 71 72 73 74 75 76
Ngày 04/05/2023-06/05/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 47 ngày 2
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
Ngày 03/05/2023-05/05/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 76 ngày 1
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
90 91 92 93 94 95 96
Ngày 30/04/2023-02/05/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 65 ngày 3
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
90 91 92 93 94 95 96
Ngày 29/04/2023-01/05/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 39 ngày 1
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
80 81 82 83 84 85 86
Ngày 28/04/2023-30/04/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 96 ngày 1
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
90 91 92 93 94 95 96
Ngày 27/04/2023-29/04/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 55 ngày 1
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
90 91 92 93 94 95 96
Ngày 24/04/2023-26/04/2023 :Dàn đề 36 số : trượt
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66
Ngày 23/04/2023-25/04/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 79 ngày 1
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
50 51 52 53 54 55 56
Ngày 22/04/2023-24/04/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 52 ngày 1
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
80 81 82 83 84 85 86
Ngày 21/04/2023-23/04/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 14 ngày 1
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
10 11 12 13 14 15 16
Ngày 19/04/2023-20/04/2023 :Dàn đề 36 số : trượt
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
90 91 92 93 94 95 96
Ngày 18/04/2023-20/04/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 61 ngày 1
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67
Ngày 17/04/2023-19/04/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 76 ngày 1
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76
Ngày 15/04/2023-17/04/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 48 ngày 2
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76
Ngày 13/04/2023-15/04/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 34 ngày 2
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
50 51 52 53 54 55 56
Ngày 12/04/2023-14/04/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 95 ngày 1
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
90 91 92 93 94 95 96 
Ngày 11/04/2023-13/04/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 39 ngày 1
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
90 91 92 93 94 95 96 
Ngày 08/04/2023-10/04/2023 :Dàn đề 36 số : trượt
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 
Ngày 07/04/2023-09/04/2023 :Dàn đề 36 số : ăn đề 36 ngày 1
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
60 61 62 63 64 65 66 

Dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày là gì?

Dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày là một trong những phương pháp chơi đề số được áp dụng phổ biến trong việc dự đoán kết quả xổ số. Cách thức hoạt động của dàn đề 36 số là chọn ra 36 số và nuôi chúng trong khung 3 ngày, với hy vọng sẽ có ít nhất một số trong số các số được chọn sẽ trúng giải.

Việc lựa chọn 36 số này có thể được thực hiện theo nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm cách chọn số theo cặp, chọn số dựa trên ngày tháng năm sinh, hoặc chọn theo cảm hứng. Kết quả sẽ phụ thuộc vào sự may mắn và kinh nghiệm của người chơi.

Định nghĩa dàn 36 số nuôi khung 3 ngày là gì?

Dàn đề 36 số hay các lô thủ thường gọi dàn đề 36 con. Đây là hình thức tập hợp gồm có 36 số bất kỳ của tổng 100 số. Và anh em chơi lô đề  sẽ bắt đầu lựa chọn con số may mắn từ 0 đến 99. Sau đó dùng 36 con đề này nuôi trong vng 3 ngày. Đây là dàn đề đang được nhiều người chơi lô đề mới cũng như có kinh nghiệm yêu thích và lựa chọn để chơi thường xuyên.

ưu điểm nhược điểm dàn đề 36 số ?

Dàn đề 36 số khung 3 ngày được rất nhiều người chơi chuyên nghiệp đánh giá tỷ lệ trúng cực cao. Nếu người chơi đánh lô đề theo hình thức bạch thủ. Hay song thủ thì mỗi lần chỉ được đánh 1 hoặc 2 số. Trong trường hợp không quay lại, người chơi thua cuộc. Mặt khác, tỷ lệ thắng khi chơi trò chơi này không cao nếu tìm kiếm không chính xác.

soi cầu dàn đề 36 số

Nhưng khi chơi dàn đề 36 số thì điều này hoàn toàn ngược lại. Vì một dàn đề sẽ bao gồm nhiều con số khác nhau. Do đó, người chơi sẽ có cơ hội chiến thắng cao hơn khi đã chọn được lô đề đẹp.

Bên cạnh đó, người chơi không cần đầu tư quá nhiều vốn. Cụ thể, bạn sẽ tùy vào số ngày nuôi cụ thể để lên kế hoạch phân chia tài chính hợp lý. Đặc biệt, so với các phương pháp bắt đề khác. Bạn sẽ vừa có phần thắng lớn, vừa tránh được nguy cơ thua nếu người chơi biết cách vào cược an toàn và hiểu quả khi chơi nuôi dàn đề 36 số miền bắc

Các phương pháp tính toán dàn đề 36 số hiệu quả

Dàn đề 36 số là một trong những phương pháp chơi đề số được áp dụng phổ biến để dự đoán kết quả xổ số. Dưới đây là một số phương pháp tính toán dàn đề 36 số hiệu quả:

  1. Chọn số theo cặp: Phương pháp này bao gồm việc chọn các cặp số liên tiếp trong một khoảng giá trị nhất định. Ví dụ, nếu bạn chọn khoảng giá trị từ 00 đến 99, bạn có thể chọn các cặp số liên tiếp như 00-01, 02-03, 04-05, vv. và tiếp tục cho đến khi đủ 36 số.
  2. Chọn số dựa trên ngày tháng năm sinh: Bạn có thể chọn các số liên quan đến ngày tháng năm sinh của mình hoặc của những người thân yêu. Ví dụ, nếu bạn sinh vào ngày 28 tháng 4 năm 1990, bạn có thể chọn các số như 28, 04, 90, vv.
  3. Chọn số theo cảm hứng: Phương pháp này bao gồm việc chọn các số mà bạn cảm thấy may mắn hoặc liên quan đến những sự kiện quan trọng trong cuộc sống của bạn.
  4. Sử dụng công cụ tạo số may mắn: Có nhiều công cụ trực tuyến và ứng dụng di động có thể giúp bạn tạo ra các số ngẫu nhiên để sử dụng trong dàn đề 36 số của mình.

Dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày phương pháp dạng cổ điển

Phương pháp này được anh em lô thủ đánh giá là dạng khá dễ bắt. Người chơi chỉ cần lựa chọn số đầu và số đít để tạo ra một cặp số may mắn cho mình.

Dàn đề 36 số dạng cổ điển được đánh giá là loại khá dễ bắt. Người chơi chỉ cần quan sát những con số đầu và đít của những cặp số ngay dưới đây. Để có thể tìm ra được cặp số may mắn cho bản thân mình.

Dàn đề từ 0 – 5 sẽ gồm các con số

Dàn đề từ 1 – 6 sẽ gồm các con số

Dàn đề từ 2 – 7 sẽ gồm các con số

Dàn đề từ 3 – 8 sẽ gồm các con số

Dàn đề từ 4 – 9 sẽ gồm các con số

Qua bài viết soi cầu đàn đề 36 số trên hi vọng với những thông tin hữu ích trên sẽ giúp người hơi hiểu rõ hơn cách chơi này. Để dễ dàng áp dụng cho mình cách chơi đúng đắn, thế những để đạt được kết quả cao hiểu quả tối đa thì người chơi nên áp dụng những mẹo chơi đề khác trên soicau88.top của chúng mình nhé. Chúc toàn thể anh em thành công chiến thắng mỗi ngày chùng chúng mình nhé.

Từ Khóa: , , , , , , , , , ,
Cùng chuyên mục
Nuôi Dàn Đề 10 Số Khung 3 Ngày Nuôi Dàn Đề 10 Số Khung 3 Ngày

Nuôi Dàn Đề 10 Số Khung 3 Ngày Nuôi dàn đề 10 số khung 3 ngày là một phương pháp chơi lô đề được nhiều anh em ưa chuộng hiện nay. Bợi tính đơn giản và độ chính...

Dàn Đề 20 Số Nuôi Khung 3 Ngày Dàn Đề 20 Số Nuôi Khung 3 Ngày

Dàn Đề 20 Số Nuôi Khung 3 Ngày Phương pháp đánh dàn đề 20 số nuôi khung 3 ngày được biết đến là cách chơi nhận được sư quan tâm và tham gia của đông đảo anh em....

Dàn Đề 50 Số Nuôi Khung 3 Ngày Dàn Đề 50 Số Nuôi Khung 3 Ngày

Dàn Đề 50 Số Nuôi Khung 3 Ngày Bạn đang muốn tìm một dàn đề 50 số nuôi khung 3 ngày, chắc chắn rằng dàn số dưới đây sẽ là lựa chọn hợp lý cho bạn. Bên cạnh...

Dàn Đề 60 Số Nuôi Khung 2 Ngày Dàn Đề 60 Số Nuôi Khung 2 Ngày

Dàn Đề 60 Số Nuôi Khung 2 Ngày Dàn đề 60 số nuôi khung 2 ngày đối với anh em chơi lô đề miền bắc ai cũng biết đến dàn đề 60 số. Đây là dàn đề nuôi...Bản quyền © 2023

Nuôi LôSoi cầu 88 - Soi cầu 24h - Soi cầu 247


Địa chỉ : Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội